निवडक अभंग संग्रह १०

 • कृष्णा माझी माता कृष्णा माझा पिता । बहिणीबंधु चुलता कृष्ण माझा ॥१॥
  कृष्ण माझा गुरु कृष्ण माझें तारुं । उतरी पैल पारुं भवनदी ॥२॥
  कृष्ण माझें मन कृष्ण माझे जन । सोईरा सज्जन कृष्ण माझा ॥३॥
  तुका म्हणे माझा श्रीकृष्ण विसावा । वाटे न करावा परता जीवा ॥४॥
 • गाढवाचे घोडें । आम्ही करुं दृष्टीपुढें ॥१॥
  चघळी वाहाणा । माघारिया बांडा सुना ॥२॥
  सोंग संपादणी । तरी करुं शुद्ध वाणी ॥३॥
  तुका म्हणे खळ । करुं समयी निर्मळ॥४॥
 • दिनरजनी हाचि धंदा । गोविंदाचे पवाडे ॥१॥
  संकल्पिला देह देवा । सकळ हेवा तये ठायीं ॥२॥
  नाहीं अवसान घडी । सकळ जोडी इंद्रियां ॥३॥
  किर्ती मुखें गर्जे तुका । करी लोकां सावध ॥४॥
 • धर्माचे पाळन । करणें पाखांड खंडण ॥१॥
  हेंचि आम्हां करणें काम । बीज वाढवावें नाम ॥२॥
  तीक्ष्ण उत्तरें । हातीं घेऊनि बाण फ़िरे ॥३॥
  नाहीं भीड भार । तुका म्हणे साना थोर ॥४॥
 • धन्य देहु गांव पुण्यभूमि ठाव । तेथे नांदे देव पांडुरंग ॥१॥
  धन्य क्षेत्रवासी लोक ते दैवाचे । उच्चारिती वाचे नामघोष ॥२॥
  कर कटी उभा विश्‍वाचा जनिता । वामांगी ते माता रखुमादेवी ॥३॥
  गरुडपारीं उभा जोडूनियां कर । अश्‍वत्थ समोर उत्तरामूख ॥४॥
  दक्षिणे शंकर लिंग हरेश्‍वर । शोभे गंगा नीर इंद्रायणी ॥५॥
  लक्ष्मीनारायण बल्लाळाचे बन । तेथें अधिष्ठान सिद्धेश्र्वर ॥६॥
  विघ्नराज द्वारी बहिरव बाहेरी । हनुमंत शेजारी सहित दोघे ॥७॥
  तेथें दास तुका करितो कीर्तन । ह्रुदयी चरण विठोबाचे ॥८॥
 • मऊ मेणाहूनि आम्ही विष्णुदास । कठिण वज्रास भेदू ऎसे ॥१॥
  मेले जित असो निजलिया जागें । जो जो जें जें मागे तें तें देऊं ॥२॥
  भले तरी देऊं गांडीची लंगोटी । नाठाळाचे काठी देऊं माथा ॥३॥
  मायबापहूनि बहु मायावंत । करुं घातपात शत्रुहूनि ॥४॥
  अमृत तें काय गोड आम्हांपुढे । विष तें बापुडें कडू किती ॥५॥
  तुका म्हणे आम्ही अवघेचि गोड । जया परे कोड त्याचे परी ॥६॥
 • मागें बहुता जन्मी । हेंचि करीत आलों आम्ही । भवतापश्रमीं । श्रमले जे विनवूं त्या ॥१॥
  गर्जो हरीचे पवाडे । मिळों वैष्णव बागडे । पाझर रोकडे । काढूं पाषाणामध्यें ॥२॥
  भाव शुद्ध नामावळी । हर्षे नाचों पिटूं टाळी । घालुं पायातळी । कळिकाळ त्याबळें ॥३॥
  काम क्रोध बंदीखानी । तुका म्हणे दिले दोन्ही । इंद्रियांचे धनी । आम्ही झालों गोसावी ॥४॥
 • वेद अनंत बोलिला । अर्थ इतकाचि साधिला ॥१॥
  विठोबासी शरण जावें । निजनिष्ठे नाम गावे ॥२॥
  सकळ शास्त्रांचा विचार । अंती इतुकाची निर्धार ॥३॥
  अठरा पुराणीं सिद्धांत । तुका म्हणे हाचि हेत ॥४॥
 • न मिळो खावया न वाढो संतान । परि हा नारायण कृपा करो ॥१॥
  ऎसी माझी वाचा मज उपदेशी । आणिक लोकांसी हेंची सांगे ॥२॥
  विटंबो शरीर होत कां विपत्ती । परि राहो चित्तीं नारायण ॥३॥
  तुका म्हणे नाशिवंत हें सकळ । आठवे गोपाळ तेंचि हित ॥४॥
 • श्रीसंतांचिया माथा चरणावरी । साष्टांग हे करी दंडवत ॥१॥
  विश्रांती पावलों साभाळा उत्तरी । वाढलें अंतरी प्रेमसुख ॥२॥
  डौरली हे काया कृपेच्या वोरसें । नव्हे अनारिसें उद्धरलों ॥३॥
  तुका म्हणे मज न घडतां सेवा । पूर्वपुण्यठेवा ऒढवला ॥४॥
 • अर्भकाचेसाठीं । पंतें हातीं धरिली पाटी ॥१॥
  तैसें संत जगीं । क्रिया करुनी दाविती अंगी ॥२॥
  बाळकाचे चाली । माता जाणूनि पाऊल घाली ॥३॥
  तुका म्हणे नाव । जनासाठीं उदकीं ठाव ॥४॥
 • अवघा तो शकुन । ह्रुदयी देवाचे चरण ॥१॥
  येथें नसतां वियोग । लाभा उणें काय मग ॥२॥
  संग हरीच्या नामाचा । शुचिर्भुत सदा वाचा ॥३॥
  तुका म्हणे हरीच्या दासा । शुभ काळ दाही दिशा ॥४॥

comments powered by Disqus