निवडक अभंग संग्रह १३

 • लागोनियां पाया विनवितो तुम्हांला । कर टाळीं बोला मुखें नाम ॥१॥
  विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळोवेळा । हा सुख सोहळा स्वर्गी नाहीं ॥२॥
  कृष्ण विष्णु हरि गोविंद । मार्ग हा प्रांजळ वैकुंठीचा ॥३॥
  सकळांसी येथें आहे अधिकार । कलियुगीं उद्धार हरिनामें ॥४॥
  तुका म्हणे नामापासीं चारी मुक्ति । ऎसें बहु ग्रंथीं बोलियेलें ॥५॥
 • कामामध्ये काम । कांही म्हणा राम राम । जाईल भवश्रम । सुख होईल दु :खाचें ॥१॥
  कळो येईल अंतकाळीं । प्राणप्रयाणाचे वेळीं । राहाती निराळी । रांडापोरें सकळ ॥२॥
  जीतां जिसी जैसा तैसा । पुढें आहे रे वोळसा । उगवुनी फ़ांसा । काय करणें तें करीं ॥३॥
  केलें होतें याचि जन्मे । अवघें विठोबाच्या नामें । तुका म्हणॆ कर्मे । जाळोनिया तरसी ॥४॥
 • काय नव्हे केलें । एक चिंतितां विठ्ठले ॥१॥
  सर्व साधनांचे सार । भवसिंधु उतरी पार ॥२॥
  योग याग तपें । केली तयानें अमुपें ॥३॥
  तुका म्हणॆ जपा । मंत्र त्रिअक्षरी सोपा ॥४॥
 • फ़ळकट तों संसार । येथें सार भगवंत ॥१॥
  ऎसें जागवितों मना । सरसें जनसहित ॥२॥
  अवघें निरसुनि काम । घ्यावे नाम विठोबाचें ॥३॥
  तुका म्हणॆ देवाविण । केला सीण तो मिथ्या ॥४॥
 • हांकेसरिसी उडी । घालुनियां स्तंभ फ़ोडी ॥१॥
  ऎसें कृपावंत कोण । माझे विठाईवांचून ॥२॥
  करितां आठव । धांवोनियां घाली कव ॥३॥
  तुका म्हणॆ गीतीं गातां । नामें द्यावी सायुज्यता ॥४॥
 • मुखी नाम हातीं मोक्ष । ऎसी साक्ष बहुतांची ॥१॥
  वैष्णवांचा माल खरा । तुरतुरा वस्तूंसी ॥२॥
  भस्म दंड न लगे काठी । तीर्थ आटी भ्रमण ॥३॥
  तुका म्हणे आडकाठी । नाहीं भेटी देवाचे ॥४॥
 • पवित्र तें अन्न । हरिचिंतनी भोजन ॥१॥
  येर वेठ्या पोट भरी । चाम मशकाच्या परी ॥
  जेऊनि तो धाला । हरिचिंतनी केला काला ॥३॥
  तुका म्हणॆ चवीं आलें । जें कां मिश्रित विठ्ठलें ॥४॥
 • पंढरीसी जा रे आल्यांनो संसारा । दीनाचा सोयरा पांडूरंग ॥१॥
  वाट पाहे उभा भेटीची आवडी । कृपाळु तांतडी उतावीळ ॥२॥
  मागील परिहार पुढें नाही सीण । झालियां दर्शन एक वेळां ॥३॥
  तुका म्हणे नेदी आणिकांचे हातीं । बैसला तो चित्तीं निवडेना ॥४॥
 • होय होय वारकरी । पाहें पाहें रे पंढरी ॥१॥
  काय करावी साधनें । फ़ळ अवघेंचि तेणॆं ॥२॥
  अभिमान नुरे । कोड अवघेचि पुरे ॥३॥
  तुका म्हणॆ डोळां । विठो बैसला सांवळा ॥४॥
 • पंढरीची वारी आहे माझें घरीं । आणिक न करीं तीर्थव्रत ॥१॥
  व्रत एकादशी करीन उपवासी । गाईन अहर्निशीं मुखीं नाम ॥२॥
  नाम विठोबाचें घेईन मी वाचे । बीज कल्पांतींचे तुका म्हणॆ ॥३॥
 • जोडोनिया धन उत्तम विव्हारें । उदास विचारें वेंचि करी ॥१॥
  उत्तमचि गती तो एक पावेल । उत्तम भोगील जीव खाणी ॥२॥
  पर‍उपकारी नेणॆं परनिंदा । परिस्त्रिया सदा बहिणी माय ॥३॥
  भुतदया गाई पशूचें पालन । तान्हेल्या जीवन वनमाजी ॥४॥
  शांतिरुपें नव्हे कोणाचा वाईट । वाढवी महत्व वडिलांचे ॥५॥
  तुका म्हणे हेंचि आश्रमाचें फ़ळ । परमपद बळ वैराग्याचें ॥६॥
 • आलिया संसारा उठा वेग करा । शरण जा उदारा पांडूरंगा ॥१॥
  देह हे काळाचे धन कुबेराचे । येथें मनुष्याचे काय आहे ॥२॥
  देता देवविता नेता नेवविता । तेथे याची सत्ता काय आहे ॥३॥
  निमित्ताचा धणी केला असे प्राणा । माझे माझें म्हणॊनि व्यर्थ गेला ॥४॥
  तुका म्हणे कां रे नाशिवंतासाठीं । देवासवें आटी पाडितोसी ॥५॥
 • आतां उघडी डोळे । जरि अद्यापि न कळे । तरी मातेचिया खोळे । दगड आला पोटासी ॥१॥
  मनुष्य देहा ऎसा निध । साधील ते साधा सिद्ध । करुनि प्रबोध । संत पार उतरले ॥२॥
  नाव चंद्रभागेतीरीं । उभी पुंडलीकाचें द्वारीं । कट धरुनियां करीं । उभाउभी पालवी ॥३॥
  तुका म्हणे फ़ुकासाठी । पायीं घातलीया मिठी । होतो उठाउठी । लवकरीच उतार ॥४॥
 • कां रे नाठविसी कृपाळु देवासी । पोसितो जनासी एकला तो ॥१॥
  बाळा दुधा कोण करिते उप्तत्ति । वाढवी श्रीपति सवें दोन्ही ॥२॥
  फ़ुटती तरुवर उष्णकाळमासीं । जीवन तयांसी कोण घाली ॥३॥
  तेणॆ तुझी काय नाहीं केली चिंता । राहो त्या अनंता आठवूनि ॥४॥
  तुका म्हणे ज्याचे नांव विश्‍वंभर । त्याचे निरंतर ध्यान करीं ॥५॥
 • हरि हरि तुम्ही म्हणा रे सकळ । तेणॆं मायाजाळ तुटतील ॥१॥
  आणिक नका पडूं गाबाळाचे भरी । आहे तिथे थोरी नागवण ॥२॥
  भावें तुळसीदळ पाणी जोडा हात । म्हणावें पतित वेळोवेळा ॥३॥
  तुका म्हणे हा तंव कृपेचा सागर । नामासाठीं पार पाववील ॥४॥
 • सकळिकांच्या पायां माझी विनवणी । मस्तक चरणीं ठेवितसें ॥१॥
  अहो श्रोते वक्ते सकळही जन । बरें पारखुन बांधा गाठीं ॥२॥
  फ़ोडिलें भांडार धन्याचा हा माल । मी तंव हमाल भार वाही ॥३॥
  तुका म्हणे चाली झाली चहूं देशीं । उतरला कसीं खरा माल ॥४॥
 • आतां तरी पुढे हाचि उपदेश । नका करुं नाश आयुष्याचा ॥१॥
  सकळांच्या पाया माझे दंडवत । आपुलालें चित्त शुद्ध करा ॥२॥
  हित तें करावें देवाचे चिंत्तन । करुनियां मन शुद्ध भावें ॥३॥
  तुका म्हणे हित होय तो व्यापार । करा काय फ़ार शिकवावें ॥४॥
 • निर्वाहापुरतें अन्न आच्छादन । आश्रमासी स्थान कोंपी गुहा ॥१॥
  कोठेंही चित्तासीं नसावें बंधन । ह्रुदयी नारायण सांठवावा ॥२॥
  नये बोलों फ़ार बैसोंजनामधीं । त्रिगुणांची गोवी उगवूनि ॥४॥
 • नम्र झाला भुतां । तेणें कोंडिलें अनंता ॥१॥
  हेंचि शुरत्वाचे अंग । हारि आणिला श्रीरंग ॥२॥
  अवघा हा झाला पण । लवण सकळां कारण ॥३॥
  तुका म्हणे पाणी । पातळपणें तळा खणी ॥४॥
 • ऎका गाए अवघे जन । शुद्ध मन तें हित ॥१॥
  अवघा काळ नव्हे जरी । समयावरी जाणावें ॥२॥
  नाही कोणी सवें येता । संचिता या वेगळा ॥३॥
  बरवा अवकाश आहे । करा साहे इंद्रियें ॥४॥
  कर्मभूमी ऎसा ठाव । वेवसाव जाणावा ॥५॥
  तुका म्हणे उत्तम जोडी । जातीघडी नरदेह ॥६॥
 • पुण्य पर‍उपकार पाप ते परपीडा । आणिक नाहीं जोडा दुजा यासी ॥१॥
  सत्य तोचि धर्म असत्य तें कर्म । आणिक हें वर्म नाहीं दुजें ॥२॥
  गति तेचि मुखीं नामाचें स्मरण । अधोगति जाण विन्मुखता ॥३॥
  संतांचा संग तोचि स्वर्गवास । नरक तो उदास अनर्गळ ॥४॥
  तुका म्हणे उघडे आहे हित घात । जयाचें उचित करा तैसें ॥५॥

comments powered by Disqus