उपसंहार व वरप्रसाद

 • घालीन लोटांगण वंदीन चरण । डोळ्यांनी पाहीन रुप तुझे ॥१॥
  प्रेमें आलिंगन आनंदें पूजीन । भावें ओवाळींन म्हणे नामा ॥२॥
  भजन - विठ्ठल रखुमाई विठोबा रखुमाई तिर्थाचा प्रचलित अभंग
 • तीर्थ उठवा उठवा । देव भक्तासी बोळवा ॥१॥
  गुढा सोडणें सोडणें । झालें तीर्थ उथ्थापणें ॥२॥
  गुढी आली वृंदावना । मथुरा दिली उग्रसेना ॥३॥
  जाला कथेचा कळस । लळीत गाये भानुदास ॥४॥
  तीर्थाचा अभंग गाथ्यात असा पाठा आहे
 • गुढीयेसी सांगू आलें । कंस चाणूर मर्दिले ॥१॥
  हर्षे नाचताती भोजें । जिंकयेले यादवराजें ॥२॥
  गुढी आलीं वृदावना । मथुरा दिली उग्रसेना ॥३॥
  जाला त्रिभुवनी उल्हास । लळित गाये भानुदास ॥४॥
 • हेचि व्हावी माझी आस । जन्मोजन्मीं तुझा दास ॥१॥
  पंढरीचा वारकरी । वारी चुको नेदी हरी ॥२॥
  संतसंग सर्वकाळ । अखंड प्रेमाचा कल्लोळ ॥३॥
  चंद्रभागे स्नान । तुका मागे हेंचि दान ॥४॥
 • आकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा । माझिया सकळा हरीच्या दासा ॥१॥
  कल्पनेची बाधा न हो कवणें काळीं । ही संतमंडळी सुखीं असो ॥२॥
  अहंकाराचा वारा न लागो राजसा । माझिया विष्णुदासा भाविकांसी ॥३॥
  नाम म्हणे तया असावें कल्याण । ज्या मुखीं निधान पांडुरंग ॥४॥
 • मागणें तें तुजप्रती आहे । देशील तरी पाहें पांडुरंगा ॥१॥
  या संतासी निजवीं हेंचि मज देई । आणिक दुजें कांही न मागों देवा ॥२॥
  तुका म्हणे आतां उदार तूं होई । मज ठेवी पायीं संतांचिया ॥३॥
 • जाला प्रेतरुप शरीराचा भाव । लक्षियेला ठाव स्मशानींचा ॥१॥
  रडती रात्रंदिवस कामक्रोध माया । म्हणती हाय हाय यमधर्म ॥२॥
  वैराग्याच्या शेणी लागल्या शरीरा । ज्ञानाग्नि लागला ब्रम्हत्वेंसी ॥३॥
  फ़िरविला घट फ़ोडिला चरणीं । महावाक्य ध्वनि बोंब झाली ॥४॥
  दिली तीळांजुळी कुळनाम रुपासी । शरीर ज्याचे त्यासी समर्पिले ॥५॥
  तुका म्हणे रक्षा झाली आपोआप । उजळला दीप गुरुकृपा ॥६॥

comments powered by Disqus