काल्याचे अभंग

ये दशे चरित्र केलें नारायणें । रांगतां गोधनें राखिताहे ॥१॥
हें सोंग सारिलें या रुपें या रुपें अनंतें । पुढेंहि बहुते करणें आहे ॥२॥
आहे तुका म्हणे धर्म संस्थापनें । केला नारायणें अवतार ॥३॥

 • मेळवुनि सगळे गोपाळ । कांहीं करिती विचार ॥१॥
  चला जाऊं चोरुं लोणी । आजि घेऊं चंद्रधणी ॥२॥
  वेळ लावियेला अझुनी । काय करितां गडे हो ॥३॥
  वाट काढिली गोविंदी । मागें गोपाळांची मांदी ॥४॥
  अवघाचि वावरे । कळो नेदी कोणा खरे ॥५॥
  घर पाहोनी एकांताचे । नवविधा नवनीताचें ॥६॥
  रिघे आपण भीतरी । पुरवी माथुलियाच्या हरी ॥७॥
  बोलो नेदी म्हणे स्थिर । खुणा दावी खा रे क्षीर ॥८॥
  जोगावल्यावरी । तुका करितो चाकरी ॥९॥
 • याल तर या रे लागें । अवघें माझ्या मागें मागें ॥१॥
  आजि देतों पोटभरी । पुरे म्हणाल तोंवरी ॥२॥
  हळूं हळूं चला । कोणी कोणाशीं न बोला ॥३॥
  तुका म्हणे सांडा घाटे । तेणें नका भरुं पोटें ॥४॥
 • शिंकें लावियेलें दुरी । होतो तिघांचें मी वरी ॥१॥
  तुम्ही व्हा रे दोहींकडे । मुख पसरुनी गडे ॥२॥
  वाहाती त्या धारा । घ्या रे दोहींच्या कोंपरा ॥३॥
  तुका म्हणे हातीं टोका । अधिक उणें नेदी एका ॥४॥
 • पळाले ते भ्याड । त्यांसी येथें झाला नाड ॥१॥
  धाट घेती धणीवरी । शिंकी उतरितो हरी ॥२॥
  आपुलिया प्रती । पडलीं विचारीती रितीं ॥३॥
  तुका लागे ध्या रे पायां । कैं पावाल या ठाया ॥४॥
 • धालें मग पोट । केला गाड्यांनीं बोभाट ॥१॥
  ये रे ये रे नारायणा । बोलों अबोलण्या खुणा ॥२॥
  खांद्यावरी भार । ती शिणत्ती बहू फ़ार ॥३॥
  तुकयाच्या दातारे । नेली सुखीं केलीं पोरें ॥४॥
 • पाहाती गौळणी । तंव ती पालथीं दुधाणीं ॥१॥
  म्हणती नंदाचिया पोरें । आजि चोरी केली खरें ॥२॥
  त्याविण हे नासी । नव्हे दुसरीया ऎसी ॥३॥
  सवें तुक्या मेला । त्यानें अगुणा आणिला ॥४॥
 • आतां ऎसें करुं । दोघां धरुनियां मारुं ॥१॥
  मग टाकिती हे खोडी । तोंडी लागलीसे गोडी ॥२॥
  कोंडू घरामधीं । न बोलोनी जागो बुद्धी ॥३॥
  बोलावितो देवा । तुका गडियांचा मेळावा ॥४॥
 • चला वळूं गाई । बैसों जेऊं एके ठायीं ॥१॥
  बहु केली वणवण । पायपिटी झाली सिण ॥२॥
  खांदी भार पोटीं भूक । काय खेळायांचे सुख ॥३॥
  तुका म्हणे धांवे । मग अवघें बरवे ॥४॥
 • अवघ्या सोडियेल्या मोटा । आजिचा दहींकाला गोमटा ॥१॥
  घ्या रे घ्या रे दहींभात । आम्हा देतों पंढरीनाथ ॥२॥
  मुदा घेऊनियां करीं । पेंधा वाटितो शिदोरी ॥३॥
  भानुदास गीतीं गात । प्रसाद देतो पंढरीनाथ ॥४॥
 • घ्या रे भोकरें भाकरी । दहीभाताची शिदोरी । ताक सांडा दुरी । असेल तें तयापें ॥१॥
  येथे घ्यावें तैसें द्यावें । थोडें परी निरें व्हावें । सागतों रे ठावें । असो द्या रे सकळां ॥२॥
  माझें आहे तैसें पाहें । नाहीं तरी घरा जाये । चोरोनिया माये । नवनीत आणावें ॥३॥
  तुका म्हणे घरीं । माझे कोणी नाहीं हरी । नका करुं दुरी । मज पायां वेगळे ॥४॥
 • काल्याचिये आसे । देव जळीं झाले मासे । पुसोनिया हांसे । टिरीसांगातें हात ॥१॥
  लाजे त्यासी वांटा नाहीं । जाणें अंतरींचें तेहीं । दान होतां कांही । होऊं नेदी वेगळे ॥२॥
  उपाय अपाय यापुढें । खोटे निवडितां कुडें । जोडुनिया पुढें । हात उभे नुपेक्षी ॥३॥
  तें घ्या रे सावकाशे । जया फ़ावेल तो तसें । तुका म्हणे रसें । प्रेमाचिया आनंदे ॥४॥
 • आजि ओस अमरावतीं । काला पाहावया येती । देव विसरती । देहभाव आपुला ॥१॥
  आनंद न समाये मेदिनी । चारा विसरल्या पाणी । तटस्थ त्या ध्यानीं । गाई झाल्या श्‍वापदें ॥२॥
  जे या देवांचे दैवत । उभे असे या रंगात । गोपाळांसहित । क्रिडा करी कान्होबा ॥३॥
  तया सुखाची शिराणी । तींच पाऊलें मेदिनी । तुका म्हणॆ मुनी । धुंडितां न लभती ॥४॥
 • चला बाई पांडुरंग पाहूं वाळवंटीं । मांडियेला काला भोवती गोपाळांची दाटी ॥१॥
  आनंदें कवळ देती एका मुखीं एक । न म्हणती सान थोर अवघीं सकळीक ॥२॥
  हमामा हुंबरी पांवा वाजवितो मोहरी । घेतलासे फ़ेर माजी घालुनियां हरी ॥३॥
  लुब्धल्या नारी नर अवघ्या पशुयाती । विसरली देहभाव शंका नाहीं चित्तीं ॥४॥
  पुष्पांचा वर्षाव झाली आरतियांची दाटी । तुळसी गुंफ़ोनियां माळा घालतील कंठी ॥५॥
  यादवांचा राणा मनोहर कान्हा । तुका म्हणॆ सुख वाटे देखोनिया मना ॥६॥
 • कंठीं धरिला कृष्णमणी । अवघा जनी प्रकाश ॥१॥
  काला वाटूं एकमेकां । वैष्णव निका सम्भ्रम ॥२॥
  वाकुलिया ब्रह्मादिकां । उत्तम लोका दाखवूं॥३॥
  तुका म्हणे भूमंडळी । आम्ही बळी वीर गाढे ॥४॥
 • उपजोनियां पुढती येऊं । काला खाऊं दही भात ॥१॥
  वैकुंठी तो ऎसे नाहीं । कवळ कांहीं काल्याचे ॥२॥
  एकमेकां देऊं मुखीं । सुखीं घालूं हुंबरी ॥३॥
  तुका म्हणे वाळवंट । बरवे नीट उत्तम ॥४॥
 • आतां हेंचि जेऊं । सवें घेऊं सिदोरी ॥१॥
  हरिनामाचा खिचडी काला । प्रेम मोहिला साधनें ॥२॥
  चवीं चवीं घेऊं घास । ब्रह्मरस आवडी ॥३॥
  तुका म्हणॆ गोड लागे । तों तों मागे रसना ॥४॥
 • चुराचुराकर माखन खाया । गौलनका नन्द कुमर कन्हैया ॥१॥
  काहे बराई दिखावत मोही । जानतहुं प्रभुपन तेरा सबही ॥२॥
  और बात सुन उखलसुगला । बंधलिया आपना तूं गोपाला ॥३॥
  फ़ेरत बन बन गाऊं धरावत । कहे तुकयाबन्धु लकरी ले ले हात ॥४॥

comments powered by Disqus