करुनी आरती । चक्रपाणि ओंवाळिती ॥१॥
आजि पुरले नवस । धन्य काळ हा दीवस ॥२॥
पाहा वो सकळां । पुण्यवंत तुम्ही बाळा ॥३॥
तुका वाहे टाळी । उभा सन्निध जवळीं ॥४॥

 • प्रेम सप्रेम आरती । गोविंदातें ओवाळीती ॥१॥
  धन्य धन्य ते लोचनी । नित्य करिती अवलोकन ॥२॥
  बाळा प्रौढा आणि मुग्धा । ओंवाळिती परमानन्दा ॥३॥
  नामा म्हणे केशवातें । देखुनी राहिलों तटस्थें ॥४॥
 • युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा । वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा । पुंडलिका भेटी परब्रम्हा आलें गा । चरणीं वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥१॥
  जयदेव जयदेव जय पांडुरंगा । रखुमाईवल्लभा राहीच्या वल्लभा पावे जीवलगा । जयदेव जयदेव ॥धृ॥
  तुळसीमाळा गळां कर ठेऊन कटीं । कांसे पीताबंर कस्तुरी लल्लाटीं । देव सुरवर नित्य येती भेटी । गरुड हनुमंत पुढे उभे राहाती ॥२॥
  आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती । चंद्रभागेमाजी स्नानें जे करिती । दर्शन हेळामत्रे तया होय मुक्ति । केशवासी नामदेव भावें ओवाळिती ॥३॥
 • आरती ज्ञानराजा । महा कैवल्य तेजा । सेविती साधु संत । मनु वेधला माझा ॥१॥
  आरती ज्ञानराजा ॥धृ॥
  लोपलें ज्ञान जगीं । हित नेणती कोणी । अवतार पांडुरंग । नांव ठेविलें ज्ञानी ॥२॥
  प्रगट गुह्य बोले । विश्‍व ब्रह्माचि केले । रामा जनार्दनीं । पायीं टकचि ठेले ॥३॥
 • आरती एकनाथा । महाराजा समर्था । त्रिभुवनीं तूंचि थोर। सदगुरु जगन्नाथा ॥१॥
  आरती एकनाथा ॥धृ॥
  एकनाथ नाम सार । वेदशास्त्रांचें गुज संसार दु:ख नासे । महामंत्रांचें बीज ॥२॥
  एकनाथ नाम घेतां । सुख वाटलें चित्ता । अनंत गोपाळ दासा । धणी न पुरे गातां ॥३॥
 • आरती तुकारामा । स्वामी सद्‍गुरुधामा । सच्चिदानंद मूर्ति । पाया दाखवी आम्हां ॥१॥
  आरती तुकारामा ॥धृ॥
  राघवे सागरांत । पाषाण तारिलें । तैसे तुकोबाचे अभंग रक्षिलें ॥२॥
  तुकितां तुळनेसी । ब्रह्म तुकासी आलें । म्हणोनि रामेश्‍वरे । चरणीं मस्तक ठेविलें ॥३॥

comments powered by Disqus