पंधरा सतरांचा सतरांचा हा ...

पंधरा सतरांचा सतरांचा हा मेळा । कारखाना झाला गोळा ।
वाजविती आपुल्या कळा । प्रेम बळा आनंदे ॥ १ ॥
झडतो नामाचा चौघडा ॥धृ. ॥
झडतो नामाचा चौघडा । ब्रह्मी ब्रह्मरूपींचा हुडा ।
संत ऎकताती कोडा । प्रेमबळा आनंदे ॥ २ ॥
जनाबाई घड्याळ मोगरी । घटिका भरिता टोलामारी ।
काळ व्यर्थचि गेला तरी । गजर करी आनंदे ॥ ३ ॥
नामा दामा दोन्ही काळु । नारा विठा दमामे फैलु ।
चौघीसुना चारी हेळु । कडकडा बोल उमटती ॥ ४ ॥
गोंदा महादा करणी करी । नामे दुमदुमली पंढरी ।
आडबाई तुतार ।मंजुळ स्वर उमटती ॥ ५ ॥
गोणाबाई नौबत पल्ला । नाद अंबरी कोंदला ।
राजाई झांज मंजुळ बोला । मंजुळस्वर उमटती ॥ ६ ॥
तेथे चौका बारी दार । काटवन विजन जाळीचे सार ।
अवघे झाडवणीमहार । एका जनार्दनीपार उतरविला ।
झडतो नामाचा चौघडा ॥ ७ ॥

comments powered by Disqus