डोहो

डोहो डोहो डोहो । कान्होबा डोहो । चला जाऊं डोहांत पोहों रे कान्होबा ॥ध्रु०॥

त्या डोहाचें अमूप जीवन । डोहो पहातां अति गहन । तया नाहीं चळण वळण । सर्व जीवांचें निधान ॥ १ ॥

डोहो ज्याला हें जीवन । डोहो व्यालासे पवन । डोहो गिळिला पर्वत । डोहो कार्य करी कारण ॥ २ ॥

डोहो न कळे साचार । डोहो क्षर ना अक्षर । एका जनार्दनीं निर्धार । तरिच पावाल पैलपार ॥ ३ ॥

comments powered by Disqus