मुलगी

आरते ये ग धाकुटी मुली । हिच काय तुमची बोली ॥ १ ॥

घरादाराचे हितकर्ते । फुटक्या मडक्याचें भोंक बुजवितें ॥ २ ॥

अटकमटक नऊ वाटा । येऊन बसे दहा दारवंटा ॥ ३ ॥

दहा दारवंटा तें कोण । तुझ्यांत गेलें दोन ॥ ४ ॥

फटक माझे सवती । तुला सहाजण झोंबती ॥ ५ ॥

पडले षड्‍विकाराच्या हातीं । सद्‌गुरूचे पाय धर चित्तीं ॥ ६ ॥

सद्‌गुरु काय देईल ग मला । तन मन धन अर्पण करील त्याला ॥ ७ ॥

संसार जाईल सारा । उद्यां येईल काळाचा फेरा ॥ ८ ॥

आम्ही नर नारी पतिव्रता । विष्णूवर करूं सत्ता ॥ ९ ॥

एका जनार्दनीं केला संग । योगी खेळविला पांडुरंग ॥ १० ॥

comments powered by Disqus