कोडें

अबाबाबा बायको मोठी । घेतले मुसळ लागली पाठीं ॥ १ ॥

अग बायको नको मारूं । तुझें वासरू नेतूं चारूं ॥ २ ॥

बायकोनें दादला गरवार केला । मनाचा मनोरथ पूर्ण झाला ॥ ३ ॥

एका जनार्दनीं हुडा । साही शास्त्रांचा केला चुराडा ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus