पाळणा

खर खर मुंड आवरे फकीरा । पालखीं निजविला मोतीया हिरा ॥ १ ॥

हळुहळु गाई निज रे बाळा । मोठा जटाधारी गोसावी आला ॥ध्रु०॥

ये रे ये रे कोल्ह्या जाय रे लांडग्या । नको भेडसावूं लेकरा दांडुग्या ॥ २ ॥

आळविला कान्हा पाजुनी प्रेमपान्हा । एका जनार्दनीं लाविला स्तनां ॥ ३ ॥

comments powered by Disqus