जोहार

जोहार मायबाप धनी । मनाजीबावा कुळकर्णी ।

गांवचे पाटील जिवाजी नेमुनी । माझे धन्यांनीं ठेविले की जी मायबाप ॥ १ ॥

जोहार मायबाप जोहार । जोहार मायबाप जोहार ॥ ध्रु० ॥

गांवचे देसाई ठाणेदार । सबनीस आणि शेखदार ।

करती रयतेचा कारभार । परि धन्याचा विचार न करती की० ॥ २ ॥

खरीप रब्बी पिकाचे दाणे । सारा सारून भरा केणें ।

रुजू घेतील यमाजी संपूर्ण । बाकी निघतां नेती बांधून की० ॥ ३ ॥

नेउनी घालतील खोडा बेडी । बाकीची न चुकेची दमडी ।

मग काय तुमची गोडी । एका जनार्दनी करा जोडी की जी मायबाप ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus