फकीर

पंच तत्त्वका शोध करीयो । मूळबंध अंकुश खोचायो । पांच पांचके पचीस पचीयो । ग्यान ध्यानसो धीर मच्याई ॥ १ ॥

फकीर हय भाई । ध्रु० ॥

गलेमो सैली हातमो झोली । अनुहत लंगर नामकी पोली । गुरुग्यान मनसे झोली । आशा छांड धीर न छांडीयो ॥ २ ॥

लकडा मैने जमान पकडा । कामक्रोधका तोडा झगडा । पंच तत्त्वका मारु भोसडा । अभिमानका धीर छोडा ॥ ३ ॥

दश दरवाजे कोंड करलीयो । सब इंद्रियें एकधीर धरीयो । गुरुचरण हमे सिरपर धरीये । एका जनार्दनीं मन धीर करीयो ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus