कानोबा

पहिले कोठेच नव्हते काही । चंद्र सूर्य तारा नाही । अवघे शून्यच होते पाही । कानोबा तेरे तेरे ते ॥ १ ॥ येथे एक ढालगज निर्माण झाली । तिने पहा एवढी ख्याती केली । इंद्रादिकास म्हणे बाहुली । अमरपूरी तिची घरकुली । कानोबा तेरे तेरे ते ॥ २ ॥ ती मुळची कर्णकुमारी । तिचा बाप तो ब्रह्मचारी । तो जन्मला तियेचे उदरी । ऎसी पाहता नवलपरी ॥ ३ ॥ कानोबा तिने बापची दादला केला । कोण वाईट म्हणे या बोला । अवघे तिच्याच बोलणे चाला । तरी कैवल्यसुख तुम्हाला ॥ ४ ॥ कानोबा कानोबा तो तियेसी शिवला नाही । वांझ गर्भिण झाली पाही । व्याली पाच पंचवीस पोरे तिही । ऎसे तियेचे नवल पाही ॥ ५ ॥ कानोबा ऎसी व्याली ते सकळ सृष्टी । न पडता भ्रताराच्या दृष्टी । एका जनार्दनी या गोष्टी । विचारा सद्‌गुरुच्या मुखी ॥ ६ ॥ कानोबा

comments powered by Disqus