मानभाव

जाहलो आम्ही मानभाव ।

आमच्या देही भॊळा भाव ॥१॥

आम्हा दुजेपणा नाही ।

हासू खेळू भलते ठायीं ॥२॥

जपू सदा कृष्णनाम ।

नाही आणिकांचे काम ॥३॥

करु गडबडगुंडा ।

मारू यमाचिया तोंडा ॥४॥

शेंदरे हेंदरे देव ।

तया कोण पूजी वाव ॥५॥

एका जनार्दनी ठाव ।

आम्ही जालो मानभाव ॥६॥

comments powered by Disqus