संसार

सांगते तुम्हा वेगळे निघा ।

वेगळे निघून संसार बघा ॥ १ ॥

संसार करता शिणले भारी ।

सासू सासरा घातला भरी ॥ २ ॥

संसार करिता शिणले बहु ।

दादल्या विकून आणले गहू ॥ ३ ॥

गव्हाचे दिवसे जेविली मावशी ।

मजला वेडी म्हणता कैसी ॥ ४ ॥

संसार करिता दगदगले मनी ।

नंदा विकिल्या चौघीजणी ॥ ५ ॥

एका जनार्दनी संसार केला ।

कामक्रोध देशोधडी गेला ॥ ६ ॥

comments powered by Disqus