सौरी

मी सुखाची कन्यका झाले वाढविली घरी ।

देखता पाहता उचलून उचलून नेली चोरी ॥ १ ॥

सौरी झाले बाई आता करू तरी काई ॥ धृ. ॥

निसुगाचा पुत्र झाला जावा नणंदा घरी ॥

पाहतां देखतां उचलून उचलून नेली चोरी ॥ २ ॥

बारा सोळा मुले झाली आले सुना नातू ।

कंबरेवरी हातू ॥ ३ ।

कैची बहीण कैची माय अंतकाळी देखा ।

निदानीचे वेळी तुज देव मारी हाका ॥ ४ ॥

लेकुरवाळी बाईल म्हणे तोंड यांचे झाका ।

एका जनार्दनी म्हणे भवीं भुलू नका ॥ ५ ॥

comments powered by Disqus