सौरी

सौरी झाले बाई आत करू गत काई ।

बसवी झाले बाई आता भिन्नभेद नाही ॥ १ ॥

कासरा लावून सासरा दादला टाकून आले ।

आत्मलिंग पाहूनिया मदनमस्त झाले ॥ २ ॥

बांधून बुचडा उघडा माथा विभुतीचा पट्टा ।

आला गेला म्हटला नाही धरल्या चारी वाटा ॥ ३ ॥

उभी शिंदळ घाली गोंधळ हाचि लाभ मोठा ।

मागे पुढे पाहू नका वेगी काम लाटा ॥ ४ ॥

लहान थोर म्हटला नाही जाहले मी वेडी ।

एका जनार्दनी बसवी झाले परद्वार गोडी ॥ ५ ॥

comments powered by Disqus