वासुदेव

जया परमार्थी चाड । तेणे सांडावे लिगाड ।

धरूनी भजनासी चाड । नित्य नेम आदरे ॥१॥

सांडी मांडी परती टाकी । वासुदेव नाम धोकी ।

मोक्ष येईल सुखी । नाम स्मरता आदरे ॥२॥

रामकृष्ण वासुदेवा । धरी हाचि दृढभावा ।

आणिकाचा देवा । दुरी करी आदरें ॥३॥

घाली संतांसी आसने । पूजा करी काया वाचा मने ।

एका जनार्दनी जाणें । इच्छिले ते पुरवी ॥४॥

comments powered by Disqus