वटवाघूळ

पूर्वी पंक्‍तिस केला भेद । नाही अंत:करण शुद्ध

झाले वटवाघूळ प्रसिद्ध ॥ १ ॥

वटवाघूळझाले बाई । करावे काई । उपाय नाही ॥ धृ. ॥

वटवाघळीचा जन्म घेऊन । घेतले उफराटे टांगून ।

तोंडी नरक भरला जाण ॥ २ ॥

वटवाघळीची यातना मोठी । भोगिल्या चौर्‍यांशी कोटी ।

जन्ममरणाच्या तुटल्या गाठी ॥ ३ ॥

एकाजनार्दनी वटवाघूळ झाले । सद्‍गुरुला शरण गेले ।

जन्ममरण चुकविले ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus