गोपांचे खेळ - अभंग १८० ते १८१

१८०

खेळ मांडिला वो खेळ मांडिला वो । या संसाराचा खेळ मांडिला वो ॥१॥

पंचप्राणांचे गडी वाटिले । तेथें जीवशिव नाम ठेविलें वो ॥२॥

एका जनार्दनी खेळ मांडिला । शाहाणा तो येथें नाही गुंतला वो ॥३॥

१८१

यमुने तटीं मांडिला खेळ । मेळवोनी गोपाळ सवंगडे ॥१॥

जाहले गडी दोहींकडे । येकीकडे रामकृष्ण ॥२॥

खेळती विटीदांडु चेंडु । भोवरें लगोर्‍या उदंडु ॥३॥

ऐसा खेळ खेळे कान्हा । एका जनार्दनीं जाणे खुणा ॥४॥

comments powered by Disqus