चोखट चांग चोखट चांग । एक माझा पांडुरंग ॥१॥

सुख तयाचे चरणीं । अवघी सुकृताची खाणी ॥२॥

महा पातकी नासले । चोखट नाम हें ॥३॥

महाद्वारीं चोखा मेळा । विठ्‌ठल पहातसे डोळां ॥४॥

comments powered by Disqus