वेध कैसा लागला वो जीवा । नाठवेचि हेवा दुजा कांहीं ॥१॥

पंढरीचे वाटे येती वारकरी । सुखाची मी करीं मात तयां ॥२॥

माझ्या विठोबाचे गाती जे नाम । ते माझे सुखधाम वारकरी ॥३॥

लोटांगणें सामोरा जाईन तयांसी । क्षेम आनंदेसी देईन त्यांसी ॥४॥

चोखा म्हणे माझा प्राणाचा तो प्राण । जाईन वोवाळीन जीवें भावें ॥५॥

comments powered by Disqus