केला अंगीकार । उतरिला भार ॥१॥

अजामेळ पापराशी । तोही नेला वैकुंठासी ॥२॥

गणिका नामेंची तारिली । चोखा म्हणे मात केली ॥३॥

comments powered by Disqus