फुलाचे अंगी सुवास असे । फूल वाळलिया सुवास नासे ॥१॥

मृतिकेचे घट केले नानापरी । नाव ठेविलें रांजण माथण घागरी ॥२॥

विराली मृत्तिका फुटलें घट । प्राणी कां फुकट शोक करी ॥३॥

चोखा म्हणे ऐसें मृगजळ पाहीं । विवेकी तये ठायीं न गुंतेची ॥४॥

comments powered by Disqus