शुद्ध चोखामेळा । करी नामाचा सोहळा ॥१॥

मी यातीहीन महार । पूर्वीं निळाचा अवतार ॥२॥

कृष्ण निंदा घडली होती । म्हणोनि महार जन्म प्राप्ती ॥३॥

चोखा म्हणे विटाळ । आम्हां पूर्वींचें हें फळ ॥४॥

comments powered by Disqus