जाणीव नेणीव भगवंती

जाणीव नेणीव भगवंतीं नाही ।
उच्चारणीं पाहीं मोक्ष सदा ॥१॥

नारायण हरी उच्चार नामाचा ।
तेथे कळी-काळाचा रीघ नाही ॥२॥

तेथील प्रमाण नेणवे वेदांसी ।
ते जीवजंतुसि केवि कळे ॥३॥

ज्ञानदेवा फळ नारायण पाठ ।
सर्वत्र वैकुंठ केले असे ॥४॥

comments powered by Disqus