आधीं रचिली पंढरी

आधीं रचिली पंढरी । मग वैकुंठ नगरी ॥१॥

जेव्हां नव्हतें चराचर । तेव्हां होतें पंढरपुर ॥२॥

जेव्हां नव्हती गोदा गंगा । तेव्हां होती चंद्रभागा ॥३॥

चंद्रभागेचे तटीं । धन्य पंढरी गोमटी ॥४॥

नासिलीया भूमंडळ । उरे पंढरीमंडळ ॥५॥

असे सुदर्शनावरी । ह्मणूनि अविनाश पंढरी ॥६॥

नामा ह्मणे बा श्रीहरी । आह्मी नाचों पंढरपुरी ॥७॥

comments powered by Disqus