सुखाचें हें सुख श्रीहरि

सुखाचें हें सुख श्रीहरि मुख ।
पाहतांही भूक ताहान गेली ॥१॥

भेटली भेटली विठाई माउली ।
वासना निवाली जिवांतील ॥२॥

चंद्रासी चकोर मेघासी मयूर ।
वाटे तैसा भर आनंदाचा ॥३॥

नामा ह्मणे पाप आणि ताप दुख: गेलें ।
जाहलें हें सुख बोलवेना ॥४॥

comments powered by Disqus