सोयरा सुखाचा विसांवा

सोयरा सुखाचा विसांवा भक्तांचा ।
विठोबा निजाचा मायबाप ॥१॥

कृपाळु दीनांचा पडिभर नामाचा ।
तोडर ब्रीदाचा साच तया ॥२॥

काया-मनें-वाचा संग करा त्याचा ।
अनंत जन्मांचा हरेल शीण ॥३॥

नामा ह्मणे आह्मां दीनांचे माहेर ।
हरी निरंतर ना विसंबे ॥४॥

comments powered by Disqus