संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

नाहीं यासि गोत नाही यासी कूळ । शेखीं आचारशीळ कोण म्हणे ॥ १ ॥

बाळरूपें हरि गोकुळीं लोणी चोरी । त्या यशोदा पाचारी थान द्यावया ॥ २ ॥

सोंवळा हरि वागवी शिदोरी । तो गोपालांच्या करी काला देतु ॥ ३ ॥

निवृत्ति संपूर्ण काला देतु जाण । ब्रह्मसनातन गोकुळींचें ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus