संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

सिद्धीचे साधन नेणती । ते सिद्ध अधिक उद्धोध आनंदाचा ॥१॥

तें रूप सांवळें देवकीये लीळे । भोगिती सोहळे कृष्णरूपें ॥२॥

उन्मनी अवस्था लाविती ते मुनी । अखंडता ध्यानीं कृष्णसुख ॥३॥

निवृत्ति ठकार श्रुतीचा आकार । गोपाळ साकार अंकुरले ॥४॥

comments powered by Disqus