संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

तेथें नाहीं मोल मायाचि गणना । आपण येसणा ब्रह्मघडु ॥१॥

तें रूप साजिरें निर्गुण साकार । देवकीबिढार सेवियेले ॥२॥

नसंपडे ध्याना मना अगोचर । तो गोपवेषधर गोकुळीं रया ॥३॥

निवृत्ति धर्मपाठ गयनी विनट । कृष्ण नामें पाठ नित्य वाचा ॥४॥

comments powered by Disqus