संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

नाहीं छाया माया प्रकृतीच्या आया । मनाच्या उपाया न चले कांही ॥१॥

तें रूप स्वरूप अपार अमूप । यशोदे समीप खेळतसे ॥२॥

विश्वाचा विश्वास विश्वरूपाधीश । सर्वत्र महेश एकरूपें ॥३॥

निवृत्ति सर्वज्ञ नाममंत्रयज्ञ । सर्व हाचि पूर्ण आत्माराम ॥४॥

comments powered by Disqus