संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

वैभव विलास नेणोनिया सायास । कल्पनेची आस नाहीं जेथें ॥ १ ॥

तें रूप दुर्लभ कृष्णमूर्तिठसा । वोतल्या दशदिशा नंदाघरीं ॥ २ ॥

योगियांचे ध्यान मनाचें उन्मन । भक्तांचे जीवन गाई चारी ॥ ३ ॥

निवृत्ति साकार ब्रह्मींचा प्रकार । ॐतत्सदाकार कृष्णलीला ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus