संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

वैकुंठ दुभतें नंदाघरीं माये । तें पुण्य पान्हा ये यशोदेसी ॥१॥

तें रूप रूपस कांसवी प्रकाश । योगीजनमानस निवताती ॥२॥

सुंदर सुनीळ राजस गोपाळ । भक्तीसी दयाळ एक्या नामे ॥३॥

निवृत्ति गयनी मन ते चरणीं । अखंडता ध्यानीं तल्लीनता ॥४॥

comments powered by Disqus