संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

हें व्यापूनि निराळा भोगी वैंकुंठ सोहळा । नंदाघरीं गोपाळा हरि माझा ॥१॥

न साहे सगुण अवघाचि निर्गुण । तो कृष्ण आपण गोपाळवेषें ॥२॥

गायी चारी हरि मोहरी खांद्यावरी । वेणु नाना परि वातु असे ॥३॥

निवृत्ति गयनी कृपा जपतो अमुप जाण । सांगीतली खूण गोरक्षानें ॥४॥

comments powered by Disqus