अद्वैत अमरकंदु हा घडला । ब्रह्मांडी संचला ब्रह्मासाचें ॥१॥

तें रूप कारण कृष्ण तेजाकार । सर्व हा आकार त्याचा असे ॥२॥

विराट विनटु विराट दिसतु । आपणचि होतु ब्रह्मसुख ॥३॥

निवृत्ति कोवळें आपण सोंविळें । त्यामाजी वोविलें मन माझें ॥४॥

comments powered by Disqus