संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

जयामाजी दीक्षा हारपोनि जाये । द्वैत हेंही ठाये दुजेपणें ॥१॥

तें रूप रोकडें दिसे चहूंकडे । गोपाळ संवगडे खेळताती ॥२॥

उपराति योगियां तितिक्षा हारपे । मायकार लोपे कृष्णध्यानें ॥३॥

निवृत्ति तप्तर सर्व हा श्रीधर । मनाचा विचार हारपरला ॥४॥

comments powered by Disqus