संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

गोत वित्त चित्त गोतासी अचुक । चाळक पंचक तत्त्वसार ॥१॥

तें जप सादृश्य कृष्णनाम सोपें । नंदायशोदाखोपें बाळलीला ॥२॥

निरसूनि गुण उगविली खूण । गोकुळी श्रीकृष्ण खेळे कैसा ॥३॥

निवृत्तिचें सार कृष्णनामें पार । सर्व हा आचार हरीहरी ॥४॥

comments powered by Disqus