संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

मृगजळाभास लहरी अपार । हा प्रपंच पसारा उदरीं जया ॥१॥

तें रूप वैकुंठ कृष्णरूपें खेळे । गोपाळांचे लळे यमुनातटीं ॥२॥

जाळूनि इंधन उजळल्या दीप्ती । अनंतस्वरूपी एक दिसे ॥३॥

निवृत्ति सागर ज्ञानार्क आगर । कृष्णाचि साचार बिंबलासे ॥४॥

comments powered by Disqus