संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

अष्टांग सांधनें साधिती पवन । ज्यासि योगीजन शिणताती ॥ १ ॥

तो हा कृष्ण गोपीगोपाळांमाझारी । क्रीडा नानापरी करी आत्मा ॥ २ ॥

अठरा साहिजणें बोलती परवडी । तो माखणासि जोडी स्वयें कर ॥ ३ ॥

निवृत्तीचें ध्येय कृष्ण हाचि होय । गयनिनाथें सोय दाखविली ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus