संत बहिणाबाईचे अभंग

कृपा उपजली जयराम स्वामीसी । आले पाहायासी भाव माझा ॥ १ ॥

देखोनी तयासी आनंद वाटला । कंठ कोंदटला आनंदाने ॥ २ ॥

मनेंचि आरती केला नमस्कार । पूजिला साचार मनामाजीं ॥ ३ ॥

बहिणी म्हणे त्याचे मनांतील हेत । ओळखे निश्चित पांडुरंगा ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus