संत बहिणाबाईचे अभंग

मंबाजी गोसावी भ्रतारासी म्हणे । तुम्ही शिष्य होणें स्त्रियायुक्त ॥ १ ॥

माझा हेत आहे तुम्हीही हरिभक्त । दिसतां विरक्त उभय वर्गे ॥ २ ॥

ऐकोनी ते गोष्टी दोनचार वेळां । मग त्या प्रांजळा सांगितलें ॥ ३ ॥

आम्ही अनुग्रही आहों जी पूर्वीच । न वाटे त्या सत्य गोष्टी कांहीं ॥ ४ ॥

भ्रतारें त्याप्रती सांगितलें सर्व । कोल्हापुरीं पूर्व वर्तलें जें ॥ ५ ॥

ऐकोनीया द्वेष संचरला मनीं । म्हणे काय स्वप्नीं समाधान ॥ ६ ॥

नाहीं गुरुसेवा घडली जोंवरी । हस्तक हा शिरीं सद्‌गुरूचा ॥ ७ ॥

तोंवरी तो गुरु कासयाचा खरा । शूद्राचीया अंतरा ज्ञान कैचें ॥ ८ ॥

स्वप्नींचा अनुग्रह गुरु केला शूद्र । तोही बळीभद्र ज्ञानहीन ॥ ९ ॥

तुम्हांसी वाळीस ब्राह्मणाचे पंक्तिं । तुम्ही गुरुभक्ती नका सांगूं ॥ १० ॥

बहिणी म्हणें ऐसें मंबाजी बोलिला । द्वेषही मांडिला तेच क्षणीं ॥ ११ ॥

comments powered by Disqus