अभंग ३

त्रिगुण असार आणि निर्गुण सार हा सारासार विचार

त्रिगुण असार निर्गुण हे सार । सारासार विचार हरीपाठ ॥१॥

हरि वाचुन अगुण सगुण निर्गुणांत मन जाते

सगुण निर्गुणे गुणाचे अगुण । हरिविण मन व्यर्थ जाय ॥२॥

आत्मा अवय्क्त असुन चराचराकडुन प्रार्थिला जातो.

अव्यक्त निराकार नाही ज्या आकार । जेथोनी चराचर हरिसी भजे ॥३॥

मनांतील रामकृष्ण ज्ञानदेवांचे ध्यानीं असुन अनंत जन्मांचे हे पुण्य जोडले

ज्ञानदेवा ध्यानीं रामकृष्ण मनीं । अनंत जन्मोनि पुण्य होय ॥४॥

comments powered by Disqus