अभंग ५

योगायोग विधानानें सिद्धी नसुन वाया हा दाभिक धर्म आहे.

योगयाग विधी येणे नोहे सिद्धि । वायांची उपाधी दंभ धर्म ॥१॥

निःसंदेह देव भावाविना कळत नसुन त्यांचा अनुभव गुरुवाचून येत नाही.

भावेविण देव न कळे निःसदेह । गुरुविण अनुभव कंसा कळे ॥२॥

तपाशिवाय दैवत, गुरुकृपेवाचुन प्राप्ती आणि गौप्यविना हित नाही.

तपेविण दैवत, दिधत्म्याविण प्राप्त । गुजेविण हित कोण सांरो ॥३॥

साधुसंगतीत तरणोपाय हाच ज्ञानेश्‍वरामहाराजांचा दुष्टांत

ज्ञानदेव सांरो दृष्टांताची मात । साधुचे संगती तरणोपाय ॥४॥

comments powered by Disqus