अभंग १२

तीर्थ व्रतांची भावाविना सिद्धी साधणें ही उपाधी होय.

तीर्थव्रतनेम भावेविण सिद्धी । वायांचि उपाधि करिसी जना ॥१॥

भावेविण नाकळे

भावबळें आकळे येरवीं नाकळे । करतळीं आवळे तेसा हरी ॥२॥

परोपरी यत्‍न करण्यासारखे हे साधन आहे.

परीयाचा रवा घेतां भूमीवरी । यत्‍न परोपरी साधन तैसें ॥३॥

निवृत्तीनाथांनी संपुर्ण निगुण ज्ञानेश्वर महाराज यांचें हातीं दिलें आहे.

ज्ञानदेव म्हणें निवृत्ती निर्गुण । दिधले संपुर्ण माझें हातीं ॥४॥

comments powered by Disqus