अभंग २१

नामास काळवेळ नसुन ते दोही पक्षाचा उद्धार करितें.

काळवेळ नामस्मरणासी नाहीं । दोही पक्ष पाही उद्धरती ॥१॥

रामकृष्ण नाम हें सर्व दोषांचें हरण करणारें असुन जड जीवांचा तारण एक हरिच आहे.

रामकृष्ण नाम सर्व दोषा हरण । जड जीवां तारण हरी एक ॥२॥

या नामाच्या जिव्हेत हरिनाम सर असुन त्याचें महात्म्य कोण जाणेल ?

हरिनामसार जिव्हां या नामाची । उपमा त्य देवांची कोण वानी ॥३॥

पुर्वजांना ज्या योगानें वैकुंठमार्ग सोपा झाला तो हरिपाठ ज्ञानेश्वरमहाराजांनी सांग केला

ज्ञानदेवी सांग झाला हरिपाठ । पुर्वजा वैकुंठ मार्ग सोपा ॥४॥

comments powered by Disqus