गुणदास

गुणदास हे मोठे कृष्णभक्त होते.

संतकवि श्रीगणुदास यांनी रचलेले श्रीकृष्ण - कथामृत अमृताची गोडी देते.

श्रीगणुदासकृत - श्रीकृष्ण - कथामृत