गणपती आरती संग्रह 2
भगवान दादा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

गणपती आरती संग्रह 2 : दीनदयाळा गणपति स्वामी द्य...

गणपती आरती संग्रह

  प्रेमगंगाजळे देवा न्हाणिय...


दीनदयाळा गणपति स्वामी द्यावी मज भेटी।
तव चरणांची सखया मजला आवडी मोठी॥धृ.॥
कवण अपराध म्हणवुनि देवा केला रुसवा।
अहर्निशी मी हृदयी तुझा करितसे धांवा॥दीन.॥१॥
चिंताकूपी पडलों कोण काढील बाहेरी।
धांवें पावें सखया करुणा करुनि उद्धरी॥दीन.॥२॥
ऐसे होते चित्ती तरि का प्रथमचि देवा।
अंगीकार करुनि केला कृपेचा ठेवा॥दीन.॥३॥
आतां करणें त्याग तरिही स्वामी अघटित।
शरण आलों माझा आता चुकवी अनर्थ॥दीन.॥४॥
यादवसुत हा विनवी दोन्ही जोडूनियां कर॥
तव चरणाचा सखया मजला आहे आधार॥दीन.॥५॥
. . .