पाळणा (बारसे)
संकलित Updated: 15 April 2021 07:30 IST

पाळणा (बारसे) : स्त्री गरवार पति उदरीं । ...

बारशाच्या वेळी बाळाला पाळण्यात घालताना म्हणावयाची गाणी

  कान्होबा निवडीं आपुलीं ग...

स्त्री गरवार पति उदरीं । पतिव्रता पण साजे तिये नारी ॥१॥
अबला खेळवी मोहें । कडीये घेवो देतसे पाहे ॥२॥
समस्तीं मिळोनी पाळणा घातळा । विष्णुदास नामयानें अनुभव गाइला ॥३॥

. . .